هوش تجاری - BI

هوش تجاری - BI

هوش تجاری عبارت است از استفاده بهینه از تکنولوژی و ابزارهای تحلیلی فن آوری اطلاعات در راستای جمع آوری داده و تبدیل آن به اطلاعات و پالایش آن به دانش مورد نیاز کسب و کار که در نهایت منجر به اتخاذ تصمیمات صحیح مدیریت آن تجارت شود. این تصمیمات باید دقیق و هوشمندانه اتخاذ شوند و در راستای اهداف تعریف شده آن تجارت باشد.

هچ محصول نرم افزاری به تنهایی نمی تواند ادعای هوش تجاری داشته باشد، بلکه مجموعه ای از عملکردها و ابزارهای نوین به استناد پایگاه های داده ای موجود در هر کسب و کار می تواند رویکرد تولید تصمیمات مورد نیاز هر کسب و کار را فراهم نماید و در نهایت این مدیران و صاحبان حرف و مشاغلند که با در اختیار داشتن تصویر صحیحی از تجارت خود تصمیمات حیاتی و هوشمندانه ای اتخاذ می نمایند. هوش تجاری موجب اتخاذ تصمیماتی باید باشد که منجر به سود دهی بیشتر کسب و کار و ارتقا کیفیت آن تجارت شود. لذا هوش تجاری خود به تنهایی نمی تواند عامل توسعه و پیشرفت کسب کار شود، از این روست که در صورت عدم درک درست آن برای مدیران می تواند زیان بخش باشد. و باید فرایند راه اندازی و تعریف آن برای صاحبان مشاغل دقت فراوانی صورت پذیرد. تا انتظارات ایشان از ورود هوش تجاری به کسب و کارشان بی جهت افزایش نیابد.

هوش تجاری با ایجاد یک تصویر صحیح (آنهم در صورت کسب داده های درست) و بزرگ از کسب و کار سعی دارد که پاسخ های صحیحی به سوالات مطرح شده در آن حوزه مهیا کند. این تصویر با دراختیار داشتن اطلاعات کافی و دقیق به دست خواهد آمد و بدون آنها ارائه پیشنهاد و راهکار صحیح توسط هوش تجاری ناممکن خواهد بود. ارائه این راهکار صحیح موجب کوتاهی رسیدن به هدف در تجارت می شود و سازمان (تجارت مورد نظر) بدون اتلاف وقت بر روی مراکز حساس و نقطه ضعفها و نقاط قوت خود متمرکز میگردد.

Member Access