طراحی اپلیکیشن دانشگاه، طراحی اپلیکیشن دانشگاهی

طراحی اپلیکیشن دانشگاه

با توجه به تکنولوژهای پیشرفته ی موجود و حجم اطلاعاتی که برای مدیریت دانشگاه ها و مراکز آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد، جهت رفع نیازهای مدیریت آموزش و اطلاع رسانی برنامه های دانشگاهی، وجود اپلیکیشن کامل، کارا و قابل اطمینان جزئی ضروری از سیستم های آموزشی شده است
امکانات کلی که یک اپلیکیشن موبایل دانشگاه بایستی داشته باشد بشرح ذیل می باشد:
    معرفي دانشگاه
    معرفي مديريت و هيات موسس دانشگاه
    معرفي معاونت هاي دانشگاه
    نمايش اخبار دانشگاه
    معرفي دانشكده ها و گروه هاي آموزشي
    برگزاري همايش ها و سمينارها
    ثبت نام و مديريت خوابگاه ها
    تهبه فرم ارزيابي اساتيد و شركت دانشجويان
    تابلوي اعلانات دانشگاه
    معرفي و برنامه دروس دانشگاه
    معرفي اساتيد دانشگاه
    معرفي شيوه هاي تماس با دانشگاه و دانشكده ها
    نمايش تقويم آموزشي در هر نيمسال

Member Access