نرم افزار مدیریت کسب و کار - BPMS

نرم افزار مدیریت کسب و کار - BPMS

مدیریت فرایندهای کسب وکار چیست ? ( BPM ) فرآیندی برای مدیریت کسب و کار ، بهبو د و تغییر آن است . فرآیند مجموعه فعالیتهای متوالی و مرتبط به هم بوده که محصول خاصی را به وجود می آورند. Bpm روشی یک پارچه و نظام مند برای طراحی اجرا و پیمودن فرآیند های سازمانی است که در هر یک از آن ها افراد یا نرم افزار ها در سازمان در گیر باشند که هر فرآیند را با توجه به وضع مطلوب پیاده سازی می شود و سپس به مرور زمان فرآیند مورد نظر بهبود می یابد .

 

نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار | سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار | BPMS | BPM | مزایای BPMS | خودکار سازی فرآیند ها | اهمیت استفاده از BPMS | خودکار سازی فرآیند های سازمان | اتوماسیون اداری | اتوماسیون سازمانی | اتوماسیون کسب و کار | اتوماسیون شرکت | سیستم مدیریت گردش کار | سیستم مدیریت فرآیند | نرم افزار مدیریت گردش کار | نرم افزار اتو ماسیون اداری | نرم افزار اتوماسیون سازمانی | یکتا BPMS | نرم افزار BPMS |

Member Access